Föreningen

Välkommen tillFöreningen legitimerade Psykoterapeuter
i Jämtlands län
Alla legitimerade psykoterapeuter i Jämtlands Län kan bli medlemmar. Medlemmarna finns både inom den offentliga sektorn och som privatpraktiserande. Föreningen har till syfte att arbeta för och sprida information om psykoterapeutiskt behandlingsabete och teori inom olika inriktningar såsom psykodynamisk psykoterapi, familjeterapi, kognitiv beteendeterapi och gruppinriktad behandling.
Enligt intentionen för vår legitimation håller vi oss ajour med utveckling och forskning inom psykoterapiområdet.Vi ordnar förutom medlemsmöten bla föreläsningar inom området psykoterapi och bjuder vid vissa tillfällen även in allmänheten.

HISTORIK

Vi har funnits sedan 1989 och var ursprungligen en förening med förankring i psykodynamiskt/psykoanalytiskt inriktad psykoterapi. Funderingar har funnits att vara en lokalförening till RPC, Riksföreningen Psykoterapicentrum.

Istället öppnade vi inför 2000-talet upp föreningen för alla legitimationsgrundande  inriktningar att mötas och driva psykoterapifrågor tillsammans. Föreningens öppna och breda inriktning blev därmed unik i landet. Stadgarna ändrades.

Föreningens ambition är att erbjuda ett forum för legitimerade psykoterapeuter, sprida kunskap om psykoterapi och föra dess talan i länet. Vi har 2017 ett 30-tal medlemmar.

Vi har under årens lopp uppvaktat politiker, anordnat seminarier, studiecirklar, medlemsmöten med olika teman och kulturella inslag samt det traditionsenliga Grötmötet i december varje år med sammanfattning av året och blicken framåt.

Vi har också ordnat evenemang för allmänheten som seminarier, Psykoterapijour, radioprogram om psykoterapi och en Psykoterapimässa på Campus 2005. I mars 2018 anordnades en tema kväll kring ämnet Psykisk (o) hälsa på biblioteket i Östersund.

Under åren 1990 – 2001 hade föreningen vårdavtal med landstinget, ursprungligen s.k Dagmarterapier. Denna verksamhet utvärderades med goda såväl behandlings- som ekonomiska resultat år 1999.  Från 2002 till 2007 upphandlades dessa psykoterapier individuellt i enlighet med LOU, Lagen om offentlig upphandling. Sedan 2008 har möjligheten till subventionerad ”psykoterapi på stan” upphört och dessa pengar är överförda till Område Psykiatri och dess patienter.

Vår loga är framtagen av Ulla Grankvist som vann en tävling om vilken loga föreningen skulle ha.

STADGAR antagna 2005-02-07                                          

 § 1 Föreningen är öppen för legitimerade psykoterapeuter i Jämtlands län.

§  2 Målsättning: Föreningen har till uppgift att arbeta för, och utveckla, psykoterapi. Detta innebär bl.a.:

att främja och bidraga till teori- och metodutveckling, samt forskning,

att bevaka yrkesmässiga intressen för legitimerade psykoterapeuter,

att verka för att sprida information om psykoterapi

att vid behov förmedla kontakt med legitimerad psykoterapeut.

§ 3 Medlemskap ges till legitimerad psykoterapeut efter skriftlig ansökan och beviljas av styrelsen.

§ 4 Avstyrker styrelsen ansökan om medlemskap skall styrelsen skriftigt motivera avstyrkandet. Sökanden kan därvid påfordra att ärendet underställs nästkommande föreningsmöte, som har att besluta.

§ 5 Föreningen genomför två stadgade föreningsmöten per år, årsmötet och grötmötet. Årsmötet är föreningens högsta, beslutande organ. Vid årsmötet har alla medlemmar närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt. Kallelse till föreningsmöte skall utgå minst tre veckor i förväg.

§ 6 Vid årsmötet

väljes föreningens ordförande på ett år,

väljes en styrelse om ytterligare fyra personer på två år, varav hälften väljes vartannat år,

väljes en suppleant på ett år,

väljes en revisor och en revisorssuppleant,

väljes en valberedning om två personer,

framlägges en verksamhetsberättelse och en ekonomisk redogörelse, behandlas frågan om styrelsens ansvarsfrihet, samt fastställes medlemsavgift för verksamhetsåret.

§ 7 Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.

Styrelsens uppgift är att kalla till föreningsmöte och att företräda föreningen mellan föreningsmötena.

§ 8 Stadgeändring. Beslut om tillägg eller ändring av stadgarna fattas vid årsmötet, med 2/3 majoritet.

För upplösning av föreningen krävs 2/3 majoritet och beslut vid två årsmöten.